Body-Mind Science Research Team body-mind-science-research-team

You are here:Home > About > Body-Mind Science Research Team

  

 Faculty Members :
 Yi-Yuan Tang, Founding Director & Director & Professor
 Heshan Song, Professor in Quantum Informatics
 Xiukun Wang, Professor in Computer Science
 Chonghui Guo, Professor in Applied Mathematics
 Jun Meng, Associate Professor in Computer Science
 Nanhai Yang, Assistant Professor in Computer Science
 Wenyu Liu, Professor in Neurolinguistics
 Huili Wang, Professor in Neurolinguistics
 Hongjun Chen, Professor in Neurolinguistics
 Ying Bai, Professor in Neurology
 Yu Jing, Professor in Radiology and Nuclear Medicine
 Yinghua Ma, Associate Professor in Psychology
 Yan Sun, Associate Professor in Computer Science
 Song Li, Assistant Professor in Molecular Biology
 Xiaowei Tang ,Honorary Prof.,Member of National Academy of Science
 Wutian Zhang ,Guest Professor in Cognitive Neuroscience
 Brain Butterworth, Honorary Professor, University College London (UK)
 Kewei Chen , Guest Professor(USA)
 Yijun Liu , Guest Professor(USA)
 Yihong Yang , Guest Professor(USA)
 
 Student Members :
 Posdoc: Yaxin Fan
 Ph.D.: Danni Sui、Qinlin Lu、Yinfen Cui、Jian Li、Yan Wang、Shaowei Xue、 Lanhua Zhang、Xiaoqian Ding
 Master: Bing Hu、Hasi、Xue Xin、Cheng Cao、Du Xiao
 Former Members: 
Lixia Jin、Yaoxing Luo、Liwei Fan、Mingjun Zhong、Qiang Li、Hasi、Zhenhua Wu 、Ye Ji、Fanhui Meng、Zhenwei Shi、Yaofang Hou、Bing Hu、Kai Wang、Shanshan Li、Fen Yan、Xiaopeng Hu、Lili Pan、Ye Zhang Weiwei Zhang、Jing Jin、Feng Dong、Qingbao Yu、Hongbo Feng、Huiping Dong、Junhong Wang、Yao Lin、Jiafu Wang、 Wei Feng、Jue Jin、Huiguo Wang、Hui Liu、Shaoyan Sun、Wei Wang、Qingbai Zhao、Changjun Li、Li Zhou、Shipin Lu、Jinjun Wang